Bemutatkozás
Címer II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

Aula    Iskolánk  2005 decemberében költözhetett vissza a csodálatosan felújított, korszerűsített és kibővített épületbe a Keleti Károly utcában, a hivatalos megnyitó pedig 2006-ban volt. Az új iskolaépület nemcsak tisztára festett falakat és vadonatúj bútorokat jelent, hanem korszerű oktatási környezetet is, amelyben diákjaink jól érzik magukat, miközben az ismereteik bővülnek, és a személyiségük harmonikusabbá válik. 

  A megújult könyvtár, berendezése és tartalma is a XXI. századnak megfelelő, hiszen a könyvek mellett videó és CD-tár, Internet kapcsolattal rendelkező számítógépek állnak az olvasók rendelkezésére. 

   Az aktív táblával felszerelt tantermek lehetőséget nyújtanak diákjainknak az információs és kommunikációs technika alkalmazására és a folyamatos Internet használatra. A korszerűen felszerelt szaktantermekben kísérletközpontú természettudományos oktatás folyik, amelyet szintén az infokommunikációs eszközök támogatnak.

   2005 óta az ELTE külső gyakorlóhelye vagyunk, így időnként tanár szakos hallgatók végzik nálunk tanítási gyakorlatukat. A legkiválóbbak közül választjuk ki szükség szerint az új kollegáinkat.
 

Óra    A HEFOP 3.1.3.-as pályázati program nyertes intézményeként, a 2006/07-es tanévben az iskolánkban elkezdett kompetencia alapú oktatás biztosítja tanulóink hatékony felkészülését a kétszintű érettségi vizsgára és a felsőfokú továbbtanulásra. A hagyományos pedagógiai eljárások mellett, a hatékony tanulás szervezési módszerek, mint a projektmódszer, a kooperatív tanulás jellemzi tantestületünk munkáját. 

  A kötelező érettségi tantárgyakon (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv) kívül az iskola által tanított egyéb tantárgyakból is biztosítjuk az emelt szintű érettségire a felkészítést. 

  Az idegen nyelvek tanítására kiemelt figyelmet fordítunk, ezért diákjainknak lehetőséget biztosítunk a magas óraszámú nyelvi programok mellett a külföldi nyelvgyakorlásra is. Több nemzetközi programot szervezünk az angol, a német, a francia és az olasz nyelv gyakorlására. 

    Iskolánkban szelektív hulladékgyűjtés van, ami része annak a nevelési programnak, ami a környezettudatos viselkedésre szoktatja diákjainkat. Ezt a programot az Oktatási és Kulturális Minisztérium valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2007-benÖKOISKOLA címmel ismerte el.  

Óra2 

A hatosztályos gimnáziumi képzésünkben a tehetséggondozást tekintjük legfőbb feladatunknak. 

   A hatodik osztályos jelentkezők közül a központi felvételi dolgozattal és felvételi elbeszélgetéssel választjuk ki a diákokat. A felvételi elbeszélgetés a kommunikációs készséget és a logikus gondolkodást vizsgálja. A döntésnél figyelembe vesszük az általános iskolai eredményeket is. 

   A humánorientációjú osztályban a szabadon tervezhető órákat a magyar nyelv és irodalom, a történelem és a rajz és vizuális kultúra tantárgyak tanítására használjuk fel. A 7. és 8. évfolyamon Klasszikus kultúra néven az iskolánk helyi tantervében szereplő tantárgyat tanítunk. 

  A reálorientációjú osztályokban a biológia, a fizika a kémia, a földrajz és a matematika tantárgyak tanítása történik emelt óraszámban, hangsúlyozva azt, hogy a képesség fejlesztés a többlet órák legfontosabb funkciója. 

  Nyelvi előkészítő osztályunkban angol és német nyelvből folytatunk emelt óraszámú képzést és felkészítjük diákjainkat az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgára. 

  A felvételi eljárásban a központi írásbeli vizsga mellett felvételi vizsgát szervezünk idegen nyelvből szóban és írásban, valamint figyelembe vesszük az általános iskolai eredményeket. 

   Az emelt szintű rajz program a kifejezetten tehetséges, a művészetek iránt fogékony tanulóknak szervezett képzési forma. 

   A felvételi vizsgán a képzés céljának megfelelően a rajzolni tudás a meghatározó, bár az idejelentkező tanulók is részt kell, hogy vegyenek a központi írásbeli vizsgán. 

   Az emelt szintű biológia képzés célja a természetet kedvelő, természettudományokkal foglalkozni vágyó diákok ismereteinek bővítése. Így ebben a programban a kémia is magasabb óraszámú. Felvételijükben a központi felvételi vizsga mellett a szóbeli biológia vizsga eredménye döntő jelentőségű. 

  Az Európai Uniós ismeretek profilú képzésünkben az 1. idegen nyelv francia, amelyet kezdő szintről magas óraszámban tanítva az emelt szintű érettségi vizsga szintjéig kívánunk fejleszteni. A második nyelv az angol, amelyben a hozott nyelvtudást kívánjuk magasabb óraszámban továbbfejleszteni. A 11-12. évfolyamon kötelező óraként Európai Uniós ismereteket tanítunk angol illetve francia nyelven, atananyag saját fejlesztésünk.   A jelentkezők közül szintén felvételi vizsgával és a hozott általános iskolai eredményük figyelembe vételével választjuk ki a diákjainkat. A központi felvételi vizsga mellett az angol nyelvi vizsga eredménye számít.

 

Épület  Hisszük, hogy diákjaink sikeressége tanulási módszerükön is múlik, ezért minden kezdő osztályunk számára tanulás módszertant tanítunk.

 

  Minden évfolyamon megvalósul a mindennapos testnevelés óra, ezzel kívánjuk segíteni, hogy a diákjaink egészségesebben éljenek. A tanórán kívüli foglalkozások keretében megszervezett délutáni sportfoglalkozások biztosítják a mindennapos testnevelés mellett a mozgás lehetőségét az iskolában.

  A 9-13. évfolyamon 2. idegen nyelvként választható: a francia, a latin, az olasz, és a spanyol nyelv.

 A rákóczisok közösségét összekovácsoló hagyományos ünnepeink, rendezvényeink: bemutatkozó gólyaest, szalagavató bál, tavaszi rákóczis diáknapok, hagyományos iskolatörténeti vetélkedő, ballagási ünnepség, nyári gólyatábor, tehetséggondozó tábor, hagyományőrző tábor, sporttáborok.

  A tantestületünk jól képzett, egyetemet végzett pedagógusai lelkiismeretesen felkészítik diákjainkat a továbbtanulásra és az eredményes kétszintű érettségi vizsgára.

Iskolánkat a partnerközpontú működés, a folyamatos fejlesztés és megújulás jellemzi.