Szolgáltatások
Jó gyakorlatok
A II. Rákóczi Ferenc Gimnázium 11 "jó gyakorlata" került fel az educatio.hu honlapjára. Ezek a jó gyakorlatok olyan innovatív folyamatok, módszerek, cselekvések és eszközhasználat együttese, melyeket több éve sikeresen és hatékonyan alkalmaz intézményünk.
Érdeklődni Szirmai Beáta szirmai (at) budai-rfg (pont) sulinet (pont) hu email címen lehet.

 

 A "jó gyakorlat" gazdája  A "jó gyakorlat" neve
 A "jó gyakorlat" rövid leírása
Magócs Éva Szervezetfejlesztés a fenntarthatóságért A kompetencia alapú oktatás (vagy bármely más innovációs) bevezetésének és intézményesülésének támogatását biztosítja ez a jó gyakorlat.
Elemei: belső továbbképzés, pedagógiai teljesítmény értékelés, vezetői támogatás, intézményértékelési rendszer, belső mérési rendszer, külső mérések elemzése, belső vizsgarendszer, projekt napok, elnapló.

 

Dr. Pelczer Katalin  Régi magyar szövegek nyelvi, irodalmi megközelítésének lehetőségei Az ómagyar nyelven írott irodalmi szövegek olvasása, értelmezése nem könnyű feladat a tanulók számára. Ugyanakkor ha lemondunk e szövegek megismertetéséről, a közösségi tudat számára elvesznek a magyar kultúra alapvető értékei. A cél az, hogy a nyelvtani és az irodalmi ismeretek komplex alkalmazásával a tanulók irodalmi műveken keresztül képet kapjanak a) a korról b) a korszak nyelvállapotáról c) a konkrét művekről d) az irodalmi motivikus kapcsolatokról. A tantárgyi integráció nemcsak a magyar nyelv és irodalom területet, hanem a történelem, a földrajz, művészetek területet is érinti.

 

Dr. Havassy András  Google Earth program használata az oktatásban A földfelszín megismerésének egy újszerű, modern és látványos formáját teszi lehetővé, ráadásul különböző felhasználási lehetőségei a hétköznapi életben is praktikusak.

 

Dr. Havassy András Bemutatók készítése tanórai netbookok használatával A több órás gyakorlat során minden diák kap egy netbookot órai használatra. A munkát (a bemutató elkészítését) pármunkában végzik, egymás között felosztva a megoldáshoz szükséges anyaggyűjtést, szerkesztési feladatokat illetve az előadáshoz szükséges ismereteket

 

Dr. Havassy András Multimédiás bemutatók használata a földrajz tantárgy oktatásában A természetben lejátszódó folyamatok megismerését és megértését nagy mértékben segíti megfelelő szemléltetésük. A különböző média hordozókon lévő tartalmak felvillantása időigényes és kevéssé hatékony. Ezért célszerű a bemutatni kívánt információk, képek, hang- és mozgókép anyagok egy bemutatóba történő összeszerkesztése

 

Nagy Zoltán Széchenyi egyénisége és politikai szerepvállalása
(IKT eszközök a történelem órán)
A forrásközpontú, képességfejlesztésre koncentráló történelemtanítást szolgáló tankönyvi archívumban található forrásgyűjtemény (ábrák, szöveges dokumentumok) kiegészítésére szolgál a film és a zene. Ezek élményszerűbben mutatnak be történelmi kérdéseket és személyeket, ezért a tapasztalat az, hogy a diákokat jobban meg lehet szólítani a segítségükkel.
A sokféle forrástípussal való órai munka segít a különböző képességterületek fejlesztésében (vizuális kultúra, szövegértés, kritikai és elemzőképesség stb.).

 

Dobó Gabriella -
Dr. Gaál Bernadett
Világháló a nyelvoktatásban Az Internet segítségével végzett nyelvoktatást támogatja a gyakorlat, amely elsődlegesen az idegen nyelvi kompetenciát fejleszti, ezen belül is főként az olvasott és a hallott szöveg értését és az íráskészséget, egy hagyományos nyelvórához képest a beszédkészség fejlesztése kisebb súllyal szerepel. Maximálisan alkalmas differenciált nyelvoktatás megvalósítására.

 

Sabadel Eszter Internetes hírek a nagyvilágból és Itáliából
(itáliai sajtószemle)
A tanórákon Interneten elérhető szövegekkel dolgozunk, melyen keresztül a tanulók betekintést nyerhetnek a mindennapok aktualitásába. Az élet számos területe (társadalom, kultúra, sport, divat stb.) előkerül az órán. A tudatosan kiválasztott szövegek egyben más tantárgyak témáihoz is kapcsolódnak, és érvelő esszék írására is felhasználhatók.

 

Méri Judit

Műelemzés irodalomtörténeti források felhasználásával - differenciált csoport- és pármunkában

(Jelenleg nem aktív)

Ez a gyakorlat a középiskolai irodalmi kánonban szereplő művek újszerű feldolgozására ad lehetőséget. Különböző munkaformák és különböző feladattípusok egyidejű alkalmazása történik a tanórán: egyéni (illusztráció, internetes kutatás), páros vagy kiscsoportos (források segítségével történő és önálló elemzés). A tanulók munkáját különböző nehézségű irodalomtörténeti és -elméleti, nyomtatott (és elektronikus) források használata, illetve kérdéssorok, összegző táblázatok segítik.

 

Forrai Gabriella -
Rusvai Márta
 Ökológiai tábor Az emelt- és a középszintű biológia érettségi részét képezi hazánk nemzeti parkjainak, azok élővilágának, védett kincseinek ismerete.
A tábor segítségével hangsúlyozható az egészséges életmód fontossága, emellett az együttműködő és a környezettudatos magatartás kialakítása, a természettudományos kompetencia fejlesztése is kulcsszerepet kap.

 

Kontár-Halász Emese Pályaorientációs tevékenység a középiskolában A csoportforma és a gyakorlatok elsődleges célja a pályaválasztás segítése, ugyanakkor szorosan kapcsolható a szociális és életviteli kompetenciaterülethez, az énkép, önismeret fejlesztéséhez is.
A pályaorientációs hét során munkahelylátogatások történnek, a fogadó felnőttek (és a meghívott előadók) elmondják a diákoknak, hogy miért érdemes és nem érdemes az adott szakmát választani, illetve hogy szerintük milyen képességek, készségek, adottságok szükségesek, hogy az adott szakmában valaki sikeres legyen.
A rendszeres pályaválasztási foglakozások során a pályaválasztási stratégiák elsajátítása, illetve a pályaválasztási döntés meghozása a cél.